Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Halve Zolen Trail

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Event:

Het door de organisatie te organiseren event: Halve Zolen Trailrun

Trailrunner:

De persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het event.

Organisator:

De organisatie Halve Zolen Trailrun –  waarmee de trailrunner een overeenkomst is aangegaan.

2. Deelname

2.1 De trailrunner dient een leeftijd van minimaal 16 jaar te hebben voor de afstanden van 20 km. Voor de afstand 10 km geldt een minimale leeftijd van 14 jaar.

2.2 De trailrunner mag aan het event deelnemen en heeft enkel toegang tot de verzorgingsposten als hij zich heeft ingeschreven voor het event.

2.3 De trailrunner mag aan het event deelnemen als hij het inschrijfformulier naar waarheid heeft ingevuld en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Door inschrijving erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. 

2.4 Voor vragen over gezondheid of medische zaken in relatie tot de deelname adviseert de organisatie (vooraf) contact op te nemen met de huisarts. 

2.5 De trailrunner verklaart door het invullen van het inschrijfformulier in goede gezondheid te verkeren om deel te nemen aan het event. 

2.6 De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot het event te weigeren of van verdere deelname uit te sluiten tijdens het event indien de deelnemer de aanwijzingen van de organisatie (herhaaldelijk) niet opvolgt, zich onbehoorlijk of aanmatigend gedraagt jegens zijn/haar mededeelnemers, organisatie en/of de door de organisatie aangestelde vrijwilligers of de algemeen geldende waarden, normen of gedragsregels niet respecteert. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.7 De organisatie behoudt  zich het recht voor het event te annuleren of per direct stop te zetten ingeval van een calamiteit, gevaarlijke weersomstandigheden, of overige omstandigheden van overmacht. In dergelijke gevallen wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. 

2.8 De voorinschrijving is pas definitief na een succesvolle betaling middels IDEAL of Bancontant. Na-inschrijving is mogelijk als er nog startplaatsen over zijn. De kosten dienen dan, met een toeslag, ter plaatse contant te worden voldaan.

2.9 Inschrijfgelden worden bij annulering door een deelnemer niet terugbetaald. Het startnummer kan wel aan een andere deelnemer worden overgedragen, mits dit is gemeld bij de organisatie door het invullen van een wijzigingsformulier uiterlijk 3 dagen voor aanvang het evenement.

2.10 De trailrunner dient zich tijdens het event te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. 

2.11 Aanwijzingen van de organisatie en aangestelde verkeersregelaars dienen altijd te worden opgevolgd. 

3. Aansprakelijkheid

3.1 De route wordt op een niet afgesloten, grotendeels onverhard bosparcours gelopen. Dit houdt in dat er natuurlijke obstakels zijn zoals boomwortels, boomstronken e.d. Deelname geschiedt op geheel eigen risico.

3.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade (inclusief verlies of beschadiging van eigendommen), die een trailrunner, door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens of ten gevolge van het event, mocht oplopen.

3.3 De trailrunner dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij, zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn/haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/haar  deelname aan een event.

3.4 De trailrunner verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart door deelname aan het event dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het event.

3.5 De trailrunner vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een trailrunner toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het event. De trailrunner dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheidvoor bedoelde schade.

4. Portretrecht

4.1 De trailrunner verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking en gebruik van, tijdens of rond het event gemaakte foto’s, beeldmateriaal in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden. De deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding vorderen. 

5. Persoonsgegevens

5.1 De door een trailrunner verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. Door deelname aan het event verleent een trailrunner toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de trailrunner en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de trailrunner.

5.2 De trailrunner verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisatie openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.